Voormalig CEO Atomos zegt dat ze werd ontslagen wegens onderzoek naar effectenfraude


Atomos Effectenfraude

In april zei Atomos dat het CEO Estelle McGechie ontsloeg omdat ze weigerde naar Australië te verhuizen, maar ze zegt dat het eigenlijk was omdat ze weigerde een oogje dicht te knijpen voor wat zij karakteriseert als effectenfraude en manipulatie van inkomsten.

McGechie’s klacht, ingediend bij het Superior Court van Californië, beweert ook aanzienlijke en herhaalde genderdiscriminatie door haar leiding en haar bestuur. In de volledige klacht worden meerdere voorbeelden van deze discriminatie genoemd en wordt beweerd dat het bedrijf en de raad van bestuur meerdere illegale acties hebben ondernomen. Ze zegt dat omdat ze “durfde” te spreken over de “welig tierende onwettige gedragingen” bij Atomos – een beursgenoteerd bedrijf op de Australische beurs (ASX) – dat ze daar de gevolgen van ondervond en ontslagen werd.

Dit in tegenstelling tot de publiekelijk opgegeven reden van Atomos voor haar ontslag (een vereiste voor aan de ASX genoteerde ondernemingen bij wijzigingen in een leidinggevend team), die was dat zij weigerde te verhuizen naar het hoofdkantoor van het bedrijf in Melbourne, Australië.

“Naar aanleiding van mevrouw McGechie’s onderzoek naar en rapporten over de effectenfraude en inkomstenmanipulatie van Atomos, waaronder het valselijk rapporteren van materiële informatie over verkoopprognoses aan aandeelhouders, ‘channel stuffing’ (het verzenden van buitensporig veel producten aan distributeurs om de verkoop voortijdig te registreren en de inkomsten frauduleus op te blazen), het bewust verzenden van defecte en onbruikbare koopwaar om de verkoop voortijdig te registreren, en handel met voorkennis, heeft Atomos haar ontslagen,” aldus de klacht, gezien door PetaPixel, leest.

Bekijk de dagprijs

Estelle McGechie

McGechie, van Australische afkomst, werkte eerder voor The Walt Disney Company, Apple, Logitech en recentelijk Frame.io voordat ze in juni 2021 bij Atomos werd aangenomen. Adobe nam Frame.io in augustus van dat jaar over. McGechie zegt dat ze door Atomos werd aangeworven op basis van haar prestigieuze carrière en haar unieke productervaring. In haar klacht staat dat ze was aangenomen om “de organisatie te veranderen”, maar dat haar mannelijke collega’s “weerstand boden aan haar pleidooien om het bedrijf in overeenstemming te brengen”.

Als enige vrouwelijke leider bij Atomos, zegt McGechie dat de houding tegenover haar “kenmerkend was voor de verraderlijke ‘jongensclub’ cultuur bij het bedrijf” en dat ze onderworpen werd aan ongepast gedrag, micromanaged werd, hard werd bekritiseerd om haar managementstijl, en het doelwit werd toen ze zich uitsprak.

“Als vrouw werd mevrouw McGechie geacht een onderdanige ‘ja’-leider te zijn en als ze daar niet aan voldeed, waren haar dagen geteld”, luidt de klacht.

Nog vervelender is dat McGechie zegt dat haar klachten over onwettige activiteiten bij het bedrijf op weerstand stuitten en de voornaamste redenen voor haar ontslag waren.

“In plaats van haar klachten over onwettig gedrag serieus te nemen, heeft Atomos mevrouw McGechie ontslagen om te voorkomen dat de fraude bij het bedrijf zou worden aangepakt en om mevrouw McGechie tot zondebok te maken voor de nasleep van jaren van onwettig gedrag door haar mannelijke leidinggevenden.”

Na haar ontslag, beweert McGechie dat het bedrijf probeerde haar onmiddellijk weer in dienst te nemen in een schijnbare mea culpamaar ontsloeg haar weer nadat ze duidelijk had gemaakt dat ze de ogen niet zou sluiten voor de vele nalevingsproblemen bij het bedrijf.

“Na het horen van haar laatste klacht over de illegale activiteiten, en haar plannen om deze aan te pakken, heeft Atomos haar ontslagen,” aldus de klacht. “Atomos zette haar patroon van misleiding van aandeelhouders voort door de reden voor de beëindiging van mevrouw McGechie te vervalsen in haar openbare aankondigingen en door aandeelhouders herhaaldelijk te misleiden met betrekking tot haar financiële prognose.”

De klacht somt extreme details op van zowel herhaalde situaties van genderdiscriminatie bij het bedrijf over een periode van jaren als details van meerdere illegale activiteiten waarvan zij beweert dat ze plaatsvinden bij het bedrijf. PetaPixel heeft de juridische klacht gehost zodat belangstellenden deze in zijn geheel kunnen lezen, maar hieronder volgt een samenvatting van de aantijgingen.

Een geschiedenis van een ‘jongensclub’

McGechie’s klacht zegt dat Atomos een bedrijf is waarvan het leiderschapsteam bestond uit 10 mannen en haar, waardoor zij de enige vrouw in het hogere management was. In de klacht staat ook dat in juli 2021 slechts drie van de 35 middenkaderleden vrouw waren. Zij zegt dat vóór haar aanwerving de raad van bestuur en het directieteam van het bedrijf volledig uit mannen bestonden.

Ze schildert deze situatie af als het creëren van een “jongensclub” sfeer, waar senior vrouwen werden uitgesloten van vergaderingen, hun mening niet werd gevraagd, en eventuele vrouwen werden verwacht zich te houden aan stereotiepe genderrollen.

McGechie’s klacht wijst op de “vlekkerige” geschiedenis van het bedrijf met de behandeling van vrouwen en noemt meerdere vrouwelijke werknemers die hebben gemeld dat ze discriminatie of grof gedrag hebben ervaren. Ze beweert dat het bedrijf geen enkele corrigerende maatregel heeft genomen om deze situaties aan te pakken en in één geval een werknemer heeft ontslagen omdat ze had geklaagd.

In een van de weinige voorbeelden die in de klacht worden aangehaald, zou een voormalige werknemer tussen 2016 en 2017 meerdere keren seksueel zijn lastiggevallen en aangerand door een mannelijke leidinggevende, en nadat zij deze incidenten (waaronder pogingen om haar te “kussen en aan te raken”) had gemeld aan de toenmalige COO Tony Trent en CFO James Cody, brachten de twee leidinggevenden de intimidator op de hoogte van de melding. In reactie daarop zou hij zijn gedrag hebben “geëscaleerd”, met als hoogtepunt dat hij de werkneemster op het werk fysiek en verbaal heeft mishandeld.

Naar verluidt heeft de intimidator gedreigd dat als zij ooit met iemand over zijn gedrag zou praten, hij zou vertellen dat zij hem verleidde. Deze interactie vond kennelijk plaats in het bijzijn van klanten en werknemers op een evenement, waarna de vrouw het evenement ontvluchtte en ontslag nam.

“Het incident was zo verontrustend dat een mannelijke collega, die getuige was geweest van het gedrag en de werknemer probeerde te beschermen, ook ontslag nam,” zo luidt het rapport.

Naast het bovenstaande en andere voorbeelden in de klacht, haalt McGechie haar eigen persoonlijke ervaring aan met genderdiscriminatie die zij bij meerdere gelegenheden heeft ervaren. Zij noemt voorbeelden van afwijzende bejegening door bestuursleden die in “schril contrast” stond met de manier waarop zij eerdere mannelijke CEO’s behandelden.

“Vaak tijdens vergaderingen zouden bestuursleden de heer Stanley en Sir Hossein Yassaie non-verbaal en verbaal uitdrukken dat mevrouw McGechie haar mond moest houden of alleen het woord moest voeren wanneer zij daartoe werd uitgenodigd en het met hen eens was,” zo luidt de klacht. “Bij één gelegenheid heeft Sir Yassaie haar expliciet gezegd niet te spreken.”

Het probleem was zo groot dat McGechie beweert dat het ertoe leidde dat twee overnames van Atomos niet doorgingen omdat de doelbedrijven zich ongemakkelijk voelden bij de manier waarop Atomos haar behandelde.

Ten slotte stelde McGechie vast dat haar compensatie lager was dan die aan de voormalige CEO en de interim CEO werd betaald. Zij merkte ook op dat de arbeidsovereenkomst van de voormalige CEO voorzag in een ontslagvergoeding van 12 maanden salaris bij scheiding, waar zij slechts zes maanden kreeg, ondanks het feit dat zij dezelfde functie vervulden.

“Haar klachten over ongelijke beloning op basis van haar geslacht werden afgewezen en genegeerd,” zo luidt de klacht.

Beschuldigingen van onwettige activiteiten

Naast de discriminatie op grond van geslacht, wijst McGechie op verschillende illegale activiteiten waaraan de leiding van het bedrijf heeft deelgenomen. Zo zegt ze dat het bedrijf een geschiedenis heeft van wat bekend staat als “channel stuffing”, wat de praktijk is van het opblazen van verkoopcijfers door meer producten via een distributiekanaal te forceren dan het kan verkopen.

McGechie zegt dat ze eind 2021 de “onregelmatige” verkooppatronen van Atomos begon te onderzoeken en bewijs vond van “channel stuffing” om de verkoopopbrengsten te manipuleren, wat naar haar zeggen “al jaren” gebeurde. Ze sprak met een voormalig directeur van Business Development bij het bedrijf die zei dat hij ook getuige was van het gedrag en dat hem werd verteld dat hij het “gewoon moest accepteren.”

In de klacht wordt beweerd dat Atomos in juni 2021 willens en wetens AtomX CAST eenheden heeft verscheept, een accessoire voor de Ninja recorder van het bedrijf, waarop geen software was geïnstalleerd en die “in alle opzichten, papieren gewichten waren.” De Raad van Bestuur en het directieteam waren zich er naar verluidt van bewust dat de eenheden niet functioneel waren, maar verscheepten ze toch om de verkoop voor het boekjaar dat in juni eindigde te registreren.

McGechie zegt dat ze ook heeft vernomen dat dit gebeurde in november 2020 met een nieuw product dat werd verkocht als de “Neon” en dat opnieuw voortijdig werd verzonden om de verkoop voor een boekjaar te registreren en ze beweert dat het bedrijf de aandeelhouders heeft misleid over het succes en de tractie van de Neon. Op de verpakking van het product zouden onjuiste en misleidende beweringen staan, met name dat het toestel Android-ondersteuning had (dit was niet het geval) en dat de afmetingen van de monitoren onnauwkeurig waren. De verpakking vermeldde ook Dolby Vision, wat impliceerde dat het een geïntegreerde functie was, maar het bedrijf zou geen wettelijke toestemming hebben gehad om het handelsmerk Dolby Vision te gebruiken en de Neon functioneerde niet met de volledige Dolby-functieset. De Neon had ook “verschillende” hardwaretekortkomingen.

Het juridische document noemt verschillende andere gevallen van illegale activiteiten. De klacht schetst een beeld van een leiderschapsteam dat met alle mogelijke middelen de verkoopsdoelen wilde halen, en toen McGechie de situatie probeerde aan te pakken, werd ze ontslagen.

McGechie zegt dat zelfs in de publieke verklaringen over haar ontslag er sprake was van valse en misleidende verklaringen. Ze zegt dat niet alleen de verklaringen over haar weigering om naar Australië te verhuizen “ronduit vals” waren, maar dat het bedrijf ook niet waarheidsgetrouw was over zijn omzetprognoses, die volgens haar bewust te hoog waren ingeschat – een verklaring die het herhaaldelijk zou afleggen. Dit kwam uiteindelijk aan het licht in mei 2022, toen het bedrijf publiekelijk bekendmaakte dat het die omzetverwachting niet zou halen, waardoor het aandeel in één dag 40% in waarde daalde.

De klacht zegt dat het bedrijf haar de schuld gaf van de trage verkoop door te zeggen dat de “trager dan verwachte verkoop zich voordeed in de eerste vier maanden van het kalenderjaar 2022” en dat de oorzaak van de problemen was “gecorrigeerd medio april,” schijnbaar de schuld aan haar voeten leggend voor een probleem dat al maanden daarvoor intern was onderkend. McGechie zegt dat deze valse aanklacht tegen haar werd gedaan om het imago van het bedrijf zelf op te poetsen.

“Het onrechtmatige gedrag van Atomos heeft mevrouw McGechie miljoenen dollars gekost aan gederfde inkomsten en ander verlies uit eigen zak, alsmede niet-economische schade,” aldus de aanklacht.

Atomos heeft niet gereageerd op PetaPixel’s verzoek om commentaar.


Image credits: Achtergrond van header afbeelding door Nick Chong.